Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 1 i 3 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Czchowie zwołuje się pierwszą na kadencję 2018-2023 sesję Rady.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie  12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Czchowa przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Czchowa.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  8. Zakończenie obrad.

Sekretarz Gminy
mgr Jarosław GURGUL

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Czchowie: https://www.youtube.com/channel/UCxUWYZou1-tGJDX_I6WY-0A