Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie, ustalenia ich zakresu działania i liczebności,

b)      ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie,

c)      wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie,

d)     wynagrodzenia Burmistrza Czchowa,

e)      częściowej zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

f)       przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów,

g)      uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów,

h)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

i)        zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,

j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,

k)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2019 roku,

l)        podatku od nieruchomości na 2019 rok,

m)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku,

n)      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

o)      przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2018-2022,

p)      zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów,

q)      przyjęcia „Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2019-2021”,

r)       przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

s)       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

t)       określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

u)      ustalenia diety dla Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czchów oraz Sołtysów Sołectw Gminy Czchów,

v)      ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Czchowie,

w)    przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Czchów na lata 2018-2033,

x)      zmiany uchwały nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z  dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego  zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu  „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji  zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej  emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji –  paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020”.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Wolne wnioski i oświadczenia.

6.      Komunikaty i informacje.

7.      Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Alicja Mordarska

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Czchowie: https://www.youtube.com/channel/UCxUWYZou1-tGJDX_I6WY-0A