Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   2. odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
   3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   4. głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa,
  4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  5. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Czchów do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dotyczącego wyjazdu ze Stacji Paliw „PETROL” w Jurkowie.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Alicja Mordarska

Transmisja z obrad będzie dostępna na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Czchowie: https://www.youtube.com/channel/UCxUWYZou1-tGJDX_I6WY-0A