Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) oraz  § 7 ust. 1 i 2  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w 2019 roku w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 

1. Przewiduje się wspieranie realizacji następujących zadań: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia,

2) działalność profilaktyczną, edukacyjną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia (organizacja wydarzeń, warsztatów, konkursów, wystaw, prelekcji, konkursów i szkoleń  dla dzieci i młodzieży poświęconych zagadnieniom profilaktyki i uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych),

3) promowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, zapewniających pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań,

4) organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,

5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

6) organizację aktywnego spędzania czasu wolnego ( spotkania, wyjazdy, wycieczki) dla dorosłych.

2. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania. 

3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność. 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań . 

1. Na realizację zadań w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizację cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii   w  2018 roku  w formie dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 50.000,00 zł. 

2. Na realizację zadań  wskazanych w konkursie Gmina Czchów przeznacza w 2019 roku kwotę 60.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji .

1. Dotacja może być udzielona, gdy wysokość wniesionego wkładu rzeczowego wnioskodawcy do realizacji zadania wynosi co najmniej 5% wartości oferty oraz  praca społeczna członków bądź wolontariuszy  stanowi co najmniej 5% wartości oferty. 

2. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 

5. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 

1) posiadać co najmniej ułomną osobowość prawną (wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych) lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania, 

2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być wykonane w 2019 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 15 grudnia 2019 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 

4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają zgody Burmistrza Czchowa oraz podpisania aneksu do umowy. 

V. Termin i warunki składania ofert. 

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U z 2018 roku, poz. 450 z późn.zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 210 z późn. zm.).

2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2019 r, do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać ofertę na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

3. Oferta, powinna zostać złożona na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku" oraz nazwą wybranego rodzaju zadania , na który organizacja lub inny podmiot składa ofertę. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.

VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spełniają wymogi zawarte w art. 15 ust. 2d ustawy. 

2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty tj.: 

1)  czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,

2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 

3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie, 

4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, 

5) czy oferta jest czytelna, 

6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,

7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,

8) czy zapewniono minimalny wkład:

   a)  rzeczowy 5% wartości oferty,

   b)  pracy społecznej członków bądź wolontariuszy w wysokości 5% wartości oferty.

3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty w terminie do 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę:

    a) innowacyjność i atrakcyjność form realizacji zadania – 0-5 pkt,

    b) objęcie zadaniem jak największej liczy odbiorców – 0-5 pkt,

    c) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu

        konkursu – 0-5 pkt,

    d) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych zadań – 0-5 pkt,

    e) planowane rezultaty realizacji zadania, trwałość osiągniętych efektów – 0-5 pkt,

    f) wnioskodawca prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem 0-5 pkt,

 2) kalkulacja kosztów realizacji zadania:

    a) przejrzystość i prawidłowość kalkulacji kosztów 5 pkt,

    b) dokładny, realny kosztorys adekwatny do planowanych w harmonogramie działań 5    

       pkt,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób:

    a) kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie – 0-10 pkt,

    b) szeroki zasięg zadania 0-10 pkt,

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł:

a ) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości do 10 % wartości oferty

– 5 pkt,

b) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości powyżej  10%  wartości

oferty – 10 pkt,

5) wkład rzeczowy, powyżej 5% oferty:

a ) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości od 5% do 10 % wartości oferty – 5 pkt,

b) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 10%  wartości oferty – 10 pkt,

6) wniesienie wkładu osobowego , w tym praca społeczna członków bądź wolontariuszy

w wysokości powyżej 5% oferty:

a ) wniesienie wkładu osobowego w wysokości od 5% do 10 % wartości oferty – 5 pkt,

b) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 10% wartości oferty – 10 pkt,

7) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich:

a) rzetelność i terminowość wykonania zadania – 0-5 pkt.,

b) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-5 pkt.

3. Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% maksymalnej liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej maksymalnej liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

4. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia  20 marca 2019 roku.

6. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie.  

VII. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 roku, poz.1300).

4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

7. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.

8. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.

9. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Czchowie: Krystynę Hołyst, tel. 146621711.