Stojąc na stanowisku, że ochrona mieszkańców, w tym ich danych osobowych, jest jednym z priorytetów działalności samorządu gminy Czchów oraz wobec braku podstawy prawnej do realizacji czynności, o jakie 23 kwietnia 2020 roku wnioskowała Poczta Polska S.A. tj. uzyskanie danych ze spisu wyborców gminy, Burmistrz Czchowa podjął decyzję o nieprzekazaniu tych danych - odmowie wszczęcia postepowania w tej sprawie.

      „Aby Poczta Polska mogła w trybie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695)  wystąpić o dane „potrzebne do realizacji zadań zwią­zanych z organizacją wyborów prezydenta RP”, musi mieć takie zadania nałożone w drodze ustawy. W stanie prawnym z 23 kwietnia br. Poczta Polska nie ma żadnych ustawowo określonych zadań w wyborach prezydenta RP. Poczta uzyska uprawnienie, na które się powołuje, po ewentualnym wejściu w życie odpowiednich przepisów ustawowych.

     Z przepisu art. 127 ust. 1 Konstytucji wynika, że: Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Z ust. 7 tego przepisu wynika, że: Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa. W dniu wydania decyzji (oraz obecnie) nie obowią­zywały żadne przepisy, na mocy których wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku miałyby się odbyć w trybie korespondencyjnym. W dniu tym pozostawało w mocy postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 184. Na mocy tego postanowienia zarządzone zostały wybory przeprowadzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisam.

    Nie ulega wątpliwości, że według stanu na dzień wpływu pisma z 23 kwietnia 2020 r. oraz na dzień wydania postanowienia o odmowie przekazania danych, Poczta Polska S.A. nie realizuje żadnych ustawowych zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które dodatkowo dawałyby jej prawo do wnioskowania o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców. Poczta Polska S.A. nie jest bowiem stałym organem wyborczym, ani nie została powołana jako organ wyborczy do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 r. (art. 152 Kodeksu wyborczego)” - Burmistrz Czchowa.