Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

     W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uzyskali rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

     Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenie  komisji odbędzie się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie.

    Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia do dnia 9 października 2020 roku na w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiegow Czchowie.