Sukces Zespołu Szkół i Przedszkola  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach - grant w wysokości 205 105,00 zł na realizację projektu LOWE

     28 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu grantu w wysokości 205 105,00 zł na realizację zadania – stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) – „Domosławicka Akademia Umiejętności”. W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie całego kraju powstało 20 takich ośrodków. Wnioskodawcą grantu jest Gmina Czchów. Organizatorem konkursu grantowego jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

     W marcu 2020 roku przy wsparciu i zaangażowaniu Burmistrza Czchowa Marka Chudoby został opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół w Domosławicach Kazimierza Wojnickiego wraz z nauczycielami i pracownikami wniosek na konkurs grantowy w ramach projektu pn. „Domosławicka Akademia Umiejętności”.

     Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na zajęcia, warsztaty i kursy dla społeczności lokalnej gminy Czchów i Zakliczyn Realizacja projektu odbywać się będzie od września 2020 do sierpnia 2021 roku.

    Celem LOWE jest aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kompetencji stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie. Doskonalenie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Rozwój osobisty uczestników projektu i rozwój lokalnej wspólnoty. Wprowadzanie i rozwijanie metody uczenia się poprzez doświadczenie i empirycznego modelu uczenia się osób dorosłych.

    Partnerstwo w realizacji projektu Gmina Czchów reprezentowana przez Burmistrza Marka Chudobę i ZSiP w Domosławicach reprezentowany przez dyrektora Kazimierza Wojnickiego zawarły z: Gminą Zakliczyn reprezentowaną przez Burmistrza Dawida Chrobaka, Parafią Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Domosławicach, reprezentowaną przez Proboszcza Marka Kądziołkę, Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie reprezentowanym przez dyrektor Elżbietę Ogielę,  „Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnymw Domosławicach reprezentowanym przez wiceprezesa Aldonę Baczewską,  Zakliczyńskie Centrum Kultury ZCK reprezentowane przez dyrektora Kazimierza Dudzika, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Melsztyńskich reprezentowane przez Krystynę Krzan, Ochotniczą Strażą Pożarną w Biskupicach Melsztyńskich reprezentowaną przez prezesa straży Antoniego Krzyżaka.  

      Chcemy, aby szkoła w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstała w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Projekt oprze się na różnych treściach i formach uczenia się naszej społeczności lokalnej – od zajęć praktycznych, warsztatowych, kursów poprzez możliwość wymiany doświadczeń kulturalnych, razem z poznaniem kultury miejscowej nasz projekt będzie pełnił funkcję ambasadora kultury. Poprzez udział w lokalnych koncertach i festiwalach, zespołach uczestnicy poznają polską muzykę i kulturę ludową. Udział w zajęciach artystycznych zagwarantuje im możliwość rozwoju całościowego, osoby uzdolnione muzycznie przejawiają także inne zdolności artystyczne, na rozwój których nie mogą sobie pozwolić z powodu braku dostępu do centrów kultury. Chcemy dać im taką możliwość, tym bardziej, że nasze szkoły posiadają nauczycieli, pracujących w tych kierunkach.

    Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia!!!

     Zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy do udziałuw wybranych formach przedsięwzięcia i dokonania wyboru,w jakich obszarach chcieliby Państwo poszerzyć swoje kompetencje.

Burmistrz Czchowa

Marek Chudoba

lowe loga