Urząd Miejski w Czchowie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 25 listopada 2020 r. - w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia), Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

Zarządzenie Nr 198/2020
Burmistrza Czchowa
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r. tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, zm. poz.1378) w związku z art. 14 i art. 129 § 1, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2020 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

§ 2.

Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny - przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 roku nastąpi w dniu pracy przypadającym w dniu 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

(-) mgr Marek Chudoba