Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz .U. z 2020r., poz.1378) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2020 rok w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok mogą zabrać zabierają głos mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok jest zaplanowana na 28 czerwca 2021 r. Zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do piątku 25 czerwca  2021 roku w biurze Rady Miejskiej w Czchowie (Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (w dniu 25 czerwca 2021 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Miejskiego w Czchowie lub osobiście dostarczyć do Urzędu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 662 17 34, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Urzędzie Miejskim w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów (parter - biuro obsługi klienta).

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Do pobrania:

  1. Raport o stanie Gminy Czchów za 2020 rok (plik pdf)
  2. Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok (wersja edytowalna - plik docx)
  3. Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok (plik pdf)
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik pdf)