W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania sieci wodociągowej w Jurkowie (Równia i Szotówka) Burmistrz Czchowa informuje, że istnieje już możliwość podłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2028) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Obowiązek ten ciąży na władającym nieruchomością.

Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz realizacji inwestycji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie ul. Rynek 12 lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 14 6621724.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do pobrania tutaj (plik doc)