Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku     

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uzyskali rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 w/w ustawy do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 3 lipca 2023 roku na w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy z informacją o przetwarzaniu danych: