b_250_0_16777215_0_0_images_2022_czyste_powietrze_logo_v12-02-12-1.jpg

Od 25.01.2025 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w oparciu o zmienioną wersję Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zmiany dotyczą głównie nowej - 3 części Programu, przeznaczonej dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

UWAGA! Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Beneficjentem 3 Części Programu może zostać osoba fizyczne, które łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. osoba fizyczna powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Okres realizacji przedsięwzięcia w trzeciej Części Programu wynosi do 36 miesięcy, a liczba transz rozliczeniowych została zwiększona do 5.

W ramach Części 3 Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż  6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadzono do Programu zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

 • dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania
  w ramach Programu;
 • dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje
  w pozostałych przypadkach);
 • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

WAŻNE!
Dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych
od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze, można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakładce PORTAL BENEFICJENTA –> wymagana dokumentacja (link: https://portal.wfos.krakow.pl/) oraz w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, pod numerem telefonu 14 66 21 716.

 ZOBACZ UKOTKĘ

Źródło:
(https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjentow-uprawnionych-do-najwyzszego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-oraz-o-zmianie-program/)