Podjęte uchwały:

 1. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie, ustalenia ich zakresu działania i liczebności
  Wynik głosowania
 2. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie
  Wynik głosowania
 3. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Czchowie
  Wynik głosowania
 4. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Czchowa
  Wynik głosowania
 5. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wynik głosowania
 6. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów
  Wynik głosowania
 7. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 8. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wynik głosowania
 9. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
  Wynik głosowania
 10. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 11. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2019 roku
  Wynik głosowania
 12. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wynik głosowania
 13. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku
  Wynik głosowania
 14. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  Wynik głosowania
 15. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2018-2022
  Wynik głosowania
 16. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 17. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2019-2021"
  Wynik głosowania
 18. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"
  Wynik głosowania
 19. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wynik głosowania
 20. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wynik głosowania
 21. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czchów oraz Sołtysów Sołectw Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 22. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Czchowie
  Wynik głosowania
 23. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Czchów na lata 2018-2033
  Wynik głosowania

Nagranie obrad