1. Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2018 rok
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2019 roku
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawieoceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2018
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów
  Wynik głosowania
 12. Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
  Wynik głosowania
 13. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
  Wynik głosowania

  NAGRANIE SESJI (portal YouTube)