Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,

c)  zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

d) utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

e) wyrażenia zgody na najem 1/3 udziału w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czchów, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,

f) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2021 rok,

g) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Czchów wspólnie z Powiatem Brzeskim do realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych na realizację tego projektu.

 1. Rozpatrzenie petycji z dnia 16 lutego 2021 r. roku dotyczącej „Opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego” – podjęcie uchwały.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
 3. Rozpatrzenie rocznego „Sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czchów za 2020 r.” oraz „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Czchów za 2020 r.”
 4. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za 2020 r.”
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje .
 8. Zamknięcie obrad.