Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku na uchwałę nr XXII/198/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2021;
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
  4. zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022;
  6. wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota” i zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych na realizację tego zadania;
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Czchów;
  8. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;
  9. zmiany Statutu Gminy Czchów.
 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za I półrocze 2021r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska