odpadySzanowni Mieszkańcy!

    W związku z wejściem w życie  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie w dniu 30 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Zmianie uległy zasady zbierania odpadów komunalnych oraz wzory deklaracji. Zmienione zostały również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony nr konta na który należy je wpłacać.

Obowiązek segregowania odpadów

     Najważniejszą zmianą jest obowiązek segregowania odpadów. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zbieranie odpadów komunalnym w sposób nieselektywny.  Segregacja odpadów polega na odpowiednim posortowaniu odpadów według rodzajów do kolorowych worków, zgodnie z zasadami segregacji, które nie uległy zmianie i są dostępne na stronie internetowej Gminy Czchów oraz w Urzędzie Miejskim w Czchowie. Do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - pozostałych po wydzieleniu   w drodze selektywnej zbiórki,  będą stosowane pojemniki lub worki w kolorze czarnym. Odpady wystawiamy zgodnie z otrzymanym harmonogramem.

    Część odpadów, które podlegają segregowaniu np. odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.  (pełny wykaz dostępny w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów) można dostarczać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (Referat Usług Komunalnych, tel. 14 66-21-722, 14 66-21-731) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czchowie - ul. Kazimierza Wielkiego 3.  Ponadto odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony będą odbierane również podczas zbiórki objazdowej, tzw. „wystawki” dwa razy w ciągu roku (ograniczono ilości zużytych opon do 5 szt. rocznie na gospodarstwo domowe oraz  odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzonych we własnym zakresie drobnych robót niewymagających pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - w ilości do 0,1 m³ rocznie na gospodarstwo domowe).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(obowiązujące od 1 lutego 2020 r.)*

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny)17,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
Wysokość stawki dla osób którzy nie kompostują bioodpadów (odpady zbierane w sposób selektywny)19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)57,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB W PRZYPADKU INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Wysokość rocznej ryczałtowej stawki150,00 zł od każdego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

     Przyjęte stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej. Przy określaniu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg złożonych deklaracji, strukturę zabudowy, ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Czchów w latach poprzednich, w tym ilość odpadów powstających nieregularnie (w szczególności sezonowo), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o dostępne informacje, dane statystyczne, szacunki i prognozy.

Niższe opłaty dla gospodarstw kompostujących bioodpady

      Kolejną ważną zmianą jest możliwość obniżenia stawki opłaty za odbiór odpadów w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów. W tym celu należy, w nowo obowiązującej deklaracji, zaznaczyć fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów oraz dokonać wyliczenia opłaty według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Czchowie, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.  Zaznaczenie posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów wiąże się z możliwością kontroli tego faktu przez pracowników Urzędu Gminy.

      Konsekwencją wprowadzenia obowiązku segregacji odpadów jest ustalenie tzw. stawki podwyższonej. Stawka podwyższona naliczana jest w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów. Stawka podwyższona ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej w razie udokumentowanego zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady faktu niesegregowania odpadów.

Czchów, dnia 02 stycznia 2020 r.

Burmistrz Czchowa

(-) Marek Chudoba

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

 


* zgodnie z Uchwałą nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 427) zmienioną częściowo Uchwałą nr XIII/128/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 428).

fot. pixabay.com