WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!*

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (obowiązujące od 01 lutego 2020 r.)

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny)

17,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

Wysokość stawki dla osób którzy nie kompostują bioodpadów (odpady zbierane w sposób selektywny)

19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB W PRZYPADKU INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki

150,00 zł od każdego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

* zgodnie z Uchwałą nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 427) zmienioną częściowo Uchwałą nr XIII/128/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 428).