Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia, że uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2021r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 4,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.    

Wysokość stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi trzykrotność stawki podstawowej.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Burmistrza Czchowa - tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłatę uiszcza się kwartalnie, bez wezwania, na indywidualny numer rachunku bankowego, tj.:

  1. za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
  2. za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
  3. za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Pouczenie:

  • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
  • W myśl art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  • Według art. 6m ust.4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

  • zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.