Podstawa prawna: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/1153/

Uchwała Nr XXI/190/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01 kwietnia 2021 r.)*

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny)

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Wysokość stawki dla osób którzy nie kompostują bioodpadów (odpady zbierane w sposób selektywny)

26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki

(odpady zbierane w sposób selektywny)

150,00 zł w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

450,00 zł za rok

* zgodnie z uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152)