Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in.: w związku z licznymi powrotami osób uczących się i mieszkających do tej pory poza obrębem gminy (np.: na stancjach, itp.).

Zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), w przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących daną posesję) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wzory deklaracji dostępne powyżej (https://czchow.pl/index.php/urzad-miejski/gospodarka-odpadami-komunalnymi)

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów bądź przesłać drogą pocztową na adres urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 180).

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Miejskiego w Czchowie: /33keqgt47q/SkrytkaESP (strony obywatel.gov.pl oraz epuap.gov.pl)

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 14 66 21 722.