Urząd Miejski w Czchowie zawiadamia, iż Rada Miejska w Czchowie w dniu 15 maja 2015 r. uchwałą nr V/55/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dokonała zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Od dnia 1 lipca br. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących je osób.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 lipca 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 7,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • ZA I i II KWARTAŁ 2015 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I i II kwartał 2015 r. należało wnosić w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim) w terminach płatności, tj.:

za I kwartał – do dnia 15 marca,

za II kwartał – do dnia 15 maja.

  • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności, tj.:

za III kwartał – do dnia 15 września,

za IV kwartał – do dnia 15 listopada.

    Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby, właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Opłaty reguluje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czchowie, inkasentom (sołtysom) lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie - nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie
09 8589 0006 0040 0410 0156 0086
W tytule przelewu/wpłaty należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady. W przypadku budynków rekreacyjnych należy dodatkowo podać nr działki.

Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów.