Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Czchów reprezentowana przez Burmistrza Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 146 621 711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Czchów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych, w szczególności w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od Administratora realizacji następujących praw:

  1. prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie podpisanej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.