Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) informuje, że osoby fizyczne są obowiązane składać  właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

     Wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do składania informacji o RZECZYWISTEJ powierzchni zarówno budynków, wartości budowli oraz gruntów zajmowanych pod działalność gospodarczą.

     W związku z tym – najpóźniej do 31 stycznia 2020 roku - należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku. Informacja ta będzie służyć jako zeznanie podatkowe i stanowić będzie podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2020. Wzory informacji i deklaracji podatkowych dostępne są na stronie internetowej Gminy Czchów.

    Niezłożenie informacji IN-1 lub podanie w niej danych niezgodnych ze stanem faktycznym spowoduje wszczęcie postępowania karno-skarbowego, poprzedzonego kontrolą podatkową.