thumb kosze-logoNa podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późń. zm.)  Gmina Czchów przejmuje z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki odbierania odpadów stałych od mieszkańców zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Każdy właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby, posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkowaniu lub dzierżawie, a także inne podmioty władające  nieruchomością) do dnia 25 kwietnia 2013 r. zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Czchowie pierwszej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim - pokój nr 6 lub 7.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ustalonym terminie (do 25 kwietnia) Burmistrz Czchowa naliczy opłatę w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z ewidencją  osób zameldowanych na danej  nieruchomości.         

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszą:

  •     niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby
  •     segregowane - 5,00 zł miesięcznie od osoby
  •     mieszane (nie mniej niż 50 % odpadów segregowanych) - 6,50 zł miesięcznie od osoby

     Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości  jest obowiązany  wnosić z góry bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe raz na kwartał.

      Opłaty reguluje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czchowie, inkasentom (sołtysom) lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie -nr rachunku bankowego:
 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie
09 8589 0006 0040 0410 0156 0086
 
W tytule przelewu/wpłaty należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady. W przypadku budynków rekreacyjnych należy dodatkowo podać nr działki.

      Ustala się  okres uiszczenia  pierwszej opłaty w 2013 r. obejmującej okres:  lipiec - wrzesień do 15 września 2013 r.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

WPŁATA DO DNI                                                   ZA OKRES

15 marca                                         za miesiące: styczeń, luty, marzec

15 maja                                           za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec

15 wrzesień                                      za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

15 listopad                                       za miesiące: październik, listopad, grudzień

 
Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów będzie dostępny w późniejszym terminie.

Odbiorcą odpadów będzie firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Informuje się, że należy rozwiązać aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów z odbiorcami innymi niż Gmina Czchów.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 14 662 17 31 - p. Izabela Cicha (pok. nr 7 UM w Czchowie)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów:

   pdf_small.gif wersja pdf
   doc small wersja doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów - budynki rekreacyjne:

   pdf_small.gif wersja pdf
   doc small wersja doc

Uchwała Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 grudnia 2013 r.:

Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r.:


Sprawozdania:

Inne dokumenty:

Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego

Gospodarka odpadami - PSZOK 

Nieczystości ciekłe (szamba)

  1. Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
  2. Rejestr firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów ciekłych z terenu Gminy Czchów
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  4. Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 12 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, odbiorów wodociągowych i kanalizacyjnych.
  5. Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów