kosze 3Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą przez firmę transportową w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) funkcjonującego na terenie byłego Zakładu Usług Komunalnych, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.

PSZOK przy ul. Królowej Jadwigi 3, 32-860 Czchów jest czynny w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.
 
 W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 •     tworzywa sztuczne,
 •     metal,
 •     opakowania wielomateriałowe,
 •     papier,
 •     szkło,
 •     przeterminowane leki,
 •     chemikalia,
 •     zużyte baterie,
 •     akumulatory,
 •     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •     meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
 •     odpady zielone,
 •     zużyte opony,
 •     odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie.

Odpady zielone bioodpady powstające na terenie nieruchomości, które ulegają biodegradacji (pochodzące m.in. z ogródków) zgodnie z przyjętym regulaminem można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby lub zbierać w worki przystosowane do tego celu. Usuwanie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (2 razy do roku).

Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia działek sąsiednich.

Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi utrzymana zostanie w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp. Akcje zbiórki i odbioru tych odpadów będą odbywać się z częstotliwością raz na pół roku. Harmonogram odbioru odpadów, po uzgodnieniu z przedsiębiorcą, będzie podawany do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, prasa lokalna, strony internetowe).