Czytaj więcej...      W ubiegły czwartek, 18 czerwca kolejna miejscowość gminy Czchów obchodziła swoje święto. Tworkowa – bo o niej mowa, licznie świętowała jubileusz 800-lecia swojego istnienia. Msza Święta, której przewodniczył proboszcz – ks. Ryszard Łątka, tradycyjnie rozpoczęła uroczystości, a zaraz po niej w asyście pocztów sztandarowych, goście, uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkańcy, przemaszerowali z kościoła na plac przy szkole. Tam miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i obelisku, upamiętniającego jubileusz 800-lecia istnienia wsi. Ten symboliczny gest, ma jednak ponadczasowe znaczenie. To swego rodzaju hołd obecnych mieszkańców, składany kilkudziesięciu pokoleniom, które tworzyły „małą  ojczyznę” w przeszłości.

Czytaj więcej...     16 czerwca w Czchowie, przedsiębiorcy z terenu gminy Czchów, wzięli udział w spotkaniu poświęconemu 25-leciu polskiej transformacji. Spotkanie połączone było z wręczeniem dyplomów przekazanych przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego.

Czytaj więcej...    Pary małżeńskie z Gminy Czchów zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilatów odznaczyli Burmistrz Czchowa – pan Marek Chudoba, Wiceburmistrz – pan Tadeusz Płachta, Kierownik USC – pani Zofia Kułakowska oraz Sekretarz Gminy – pan Jarosław Gurgul. Jubilaci oprócz medali, otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kwiaty i upominki, po czym wszyscy z uśmiechem na twarzy wznieśli toast. Uroczystość uświetnił również występ zespołu muzycznego, który przygrywał zebranym radosne melodie. Podczas obiadu jubilaci wspominali szczęśliwe i ważne chwile ze swojego wspólnego życia.

Czytaj więcej...     Rok 2015 jest dla całej Polski rokiem wyjątkowym. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go bowiem Rokiem Samorządu Terytorialnego. W ten sposób, chciano upamiętnić dwudziestą piątą rocznicę - przeprowadzonej w 1990 roku - reformy samorządowej. Warto przypomnieć, że inicjatorem reformy był rząd Tadeusza Mazowieckiego. Przeprowadzono wówczas wybory do rad gmin, gminy zaś wybrały swoje władze wykonawcze. Z perspektywy ćwierć wieku widać, że dokonane zmiany przyczyniły się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej oraz Radny Rady Powiatu – Jarosław Gurgul, zorganizowali spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panem Arkadiuszem Ropkiem, które odbyło się 27 maja w sali kina Baszta.

Czytaj więcej...     28 maja 2015 roku był dla mieszkańców Jurkowa dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyły się bowiem oficjalne uroczystości z okazji 800-lecia istnienia Jurkowa. Obchody upamiętniające tak ważne wydarzenie, zainicjowała msza święta, którą koncelebrował ks. Fryderyk Bajorek – bardzo lubiany i szanowany przez mieszkańców proboszcz parafii Jurków. Mszę świętą uświetnił również występ jurkowskiego Chóru Kameralnego.
Po nabożeństwie w asyście pocztów sztandarowych, goście, uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkańcy, przemaszerowali ulicami Jurkowa na plac wielofunkcyjny przy szkole.

Czytaj więcej...      Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,poz.133) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.z 2011, Nr 121, poz. 693) - Rada Miejska w Czchowie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 1602, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 4851) zwołuję uroczystą SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie z okazji „XXV- lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów”.

     Sesja ta odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w Hotelu „Łaziska” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

     Jurków po raz pierwszy wymieniony został dokładnie 800 lat temu w dokumentach pochodzących z 1215 roku. Dzisiaj w 2015 roku obchodzi piękny Jubileusz, na który serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...     Gmina Czchów w kwietniu br. zakupiła na potrzeby  szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach  samochód 9-osobowy,  model  Opel Vivaro,
rok produkcji 2013.

    Zakup samochodu pozwoli na swobodny i bezpieczny transport uczniów pomiędzy czterema filiami, a także ułatwi organizację wspólnych wyjazdów koncertowych orkiestry symfonicznej i chóru.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...      W poniedziałek w sali kina Baszta odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do obsługi wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja 2015 roku.
     Celem spotkania było wyłonienie szefów każdej z komisji tj. przewodniczących i ich zastępców. W drugiej części spotkania omówiono bieżące sprawy związane z przygotowaniem OKW do wykonywania ich ustawowych zadań. Jarosław Gurgul – sekretarz gminy, przedstawił plan działania, najważniejsze terminy, omówił trudności, które mogą się pojawić w trakcie głosowania. Stanisław Obal zaprezentował specyfikę nowego programu do obsługi elektronicznej wyborów.

Czytaj więcej...     Rynek w Czchowie stanowi wizytówkę naszego miasta. Atmosfera wokół robi się coraz bardziej wiosenna. Przyroda budzi się do życia i wybucha pełnią kolorów. Dlatego też od poniedziałku pracownicy komunalni Urzędu Miejskiego w Czchowie jak co roku rozpoczęli prace porządkowe i obsadzili teren rynku kolorowymi kwiatami. Na czchowskim Rynku zrobiło się miło, przyjemnie – po prostu wiosennie.

Czytaj więcej...     16 kwietnia w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem odbyła się Konferencja Podsumowująca działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na obszarze LGD „Na Śliwkowym Szlaku” i „LGD Korzenna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Reprezentację gminy Czchów stanowili: Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa, Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy, Bernadeta Salamon – Radna Rady Miejskiej w Czchowie, Elżbieta Ogiela – dyrektor MOKSiR, Barbara Wojakiewicz – dyrektor PSP w Czchowie.

     Po uroczystym przywitaniu zebranych gości, pani prezes LGD „Na Śliwkowym Szlaku” – Katarzyna Jasnos, podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia. Później przyszedł czas na prezentację dorobku poszczególnych gmin – w imieniu gminy Czchów przemawiał Jarosław Gurgul. W jednej z prezentacji, goście zapoznali się również z działalnością - „LGD Korzenna” nowego partnera „Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku”.

Czytaj więcej...     W dniach 9-12 kwietnia w Kielcach odbyły się II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - „AGROTRAVEL", na których producenci z całej Polski prezentowali swoje lokalne specjały i wyroby. Lokalne Grupy Działania z terenu małopolski, miały wspólne stoisko, utworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zarządzenie Nr 50/2015
Burmistrza Czchowa
z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 zm. poz. 645 i 1318), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 10  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", zmiany: Uchwała Nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 roku, Uchwała Nr XXXIV/203/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014 roku oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zarządzam, co następuje: