Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach (dot. II etapu – objazdowego)  zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych.

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez: Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (plik pdf)

Czytaj więcej...     Zgodnie z zapisami art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań i przedłożenia ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1627) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Harmonogram w wersji pdf

Termin ogólny:

 1. Będzieszyna                    - 1. poniedziałek  m-ca    
 2. Piaski-Drużków               - 1. poniedziałek  m-ca      
 3. Wytrzyszczka                  - 1. poniedziałek  m-ca   
 4. Czchów                          - 1. wtorek  m-ca  i  3. wtorek m-ca
 5. Jurków                           - 1. środa m-ca              
 6. Złota                              - 1. czwartek m-ca              
 7. Biskupice Melsztyńskie    - 1. piątek m-ca                    
 8. Domosławice                  - 1. piątek m-ca           
 9. Tworkowa                       - 2. poniedziałek m-ca 
 10. Tymowa                          - 2. wtorek m-ca             

Daty wywozu:

LpNazwa miejscowościIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1.

Będzieszyna

Piaski-Drużków

Wytrzyszczka

744163152742
2.Czchów2! środa
15
5
19
5
19
2
16
7
21
4
18
2
16
6
20
3
17
1
15
5
19
3
17
3.Jurków26634! sobota5374264
4.Złota377426415375
5.

Biskupice Melsztyńskie

Domosławice

41152! czwartek752642! sobota6
6.Tworkowa14111181310812914

12! wtorek

9
7.Tymowa81212914119131081210

UWAGA!
1.  Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
2.  Biuro Obsługi Klienta tel. fax 14 68-44-059,  www.dimarco.pl

Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się  z konsekwencjami (zmiana opłaty na wyższą, tj. obowiązującą do systemu niesegregowanego).

Przypominamy także o konieczności oznaczania (przynajmniej jednego dowolnego worka z odpadami lub  pojemnika  na odpady) naklejką/opisem z danymi: nazwa miejscowości i numer posesji.

W przypadku braku oznaczenia z numerem posesji, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane w następujących terminach:

 • 15 października (poniedziałek) - Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Złota
 • 16 października (wtorek) - Piaski-Drużków, Wytrzyszczka, Będzieszyna
 • 22 października (poniedziałek) - Czchów
 • 29 października (poniedziałek) - Jurków, Tworkowa
 • 30 października (wtorek) - Tymowa

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów w 2017/2018 r:

Firma Usługowo-Handlowa
DIMARCO
32-861 Iwkowa 482
tel. 14 68 44 059

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów:   http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:

Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.