Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla każdego gospodarstwa domowego przyporządkowany został indywidualny numer rachunku bankowego.

      Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ten fakt przy dokonywaniu wpłat i zlecaniu przelewów w bankowości elektronicznej.

     Burmistrz Czchowa zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet lub studzienek znajdujących się na posesjach wrzucane są śmieci, padłe zwierzęta, wnętrzności zwierząt gospodarskich, ubrania, pampersy, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne. Wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie.

    Urząd Miejski w Czchowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych Gminy Czchów został zlikwidowany i Gmina Czchów przejęła obowiązki Zakładu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (przydomowych szamb). W celu dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych należy zadzwonić pod nr tel. 146 621 738 – Pani Helena Motak. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez pracownika i w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zostanie wykonana usługa.

Czytaj więcej...     W drugiej połowie października na terenie gminy Czchów zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonym pliku pdf.

    TERMINY WYWOZÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

     Z każdym rokiem produkuje się coraz więcej wytwarzanych odpadów, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Pozbywanie się śmieci, których z roku na rok wytwarzamy coraz więcej jest jednym z poważnych problemów naszej cywilizacji.

     Urząd Miejski w Czchowie zawiadamia, iż Rada Miejska w Czchowie w dniu 15 maja 2015 r. uchwałą nr V/55/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dokonała zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Od dnia 1 lipca br. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących je osób.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 lipca 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

 • 7,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

 • ZA I i II KWARTAŁ 2015 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I i II kwartał 2015 r. należało wnosić w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim) w terminach płatności, tj.:

za I kwartał – do dnia 15 marca,

za II kwartał – do dnia 15 maja.

 • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności, tj.:

za III kwartał – do dnia 15 września,

za IV kwartał – do dnia 15 listopada.

    Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby, właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Opłaty reguluje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czchowie, inkasentom (sołtysom) lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie - nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie
09 8589 0006 0040 0410 0156 0086
W tytule przelewu/wpłaty należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady. W przypadku budynków rekreacyjnych należy dodatkowo podać nr działki.

Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów.

 

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że w dniach od 16.03.2015 r. do 31.03.2015 r. na terenie Gminy Czchów przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
     W wyznaczonym dniu mieszkańcy proszeni są o wystawienie do drogi gminnej odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, sprzęt RTV, AGD itp. Prosimy o wystawienie w/w odpadów do godz. 7.00.

Czytaj więcej...Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późń. zm.)  Gmina Czchów przejmuje z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki odbierania odpadów stałych od mieszkańców zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Każdy właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby, posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkowaniu lub dzierżawie, a także inne podmioty władające  nieruchomością) do dnia 25 kwietnia 2013 r. zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Czchowie pierwszej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim - pokój nr 6 lub 7.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ustalonym terminie (do 25 kwietnia) Burmistrz Czchowa naliczy opłatę w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z ewidencją  osób zameldowanych na danej  nieruchomości.         

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszą:

 •     niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby
 •     segregowane - 5,00 zł miesięcznie od osoby
 •     mieszane (nie mniej niż 50 % odpadów segregowanych) - 6,50 zł miesięcznie od osoby

     Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości  jest obowiązany  wnosić z góry bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe raz na kwartał.

      Opłaty reguluje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czchowie, inkasentom (sołtysom) lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie -nr rachunku bankowego:
 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie
09 8589 0006 0040 0410 0156 0086
 
W tytule przelewu/wpłaty należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady. W przypadku budynków rekreacyjnych należy dodatkowo podać nr działki.

      Ustala się  okres uiszczenia  pierwszej opłaty w 2013 r. obejmującej okres:  lipiec - wrzesień do 15 września 2013 r.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

WPŁATA DO DNI                                                   ZA OKRES

15 marca                                         za miesiące: styczeń, luty, marzec

15 maja                                           za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec

15 wrzesień                                      za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

15 listopad                                       za miesiące: październik, listopad, grudzień

 
Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów będzie dostępny w późniejszym terminie.

Odbiorcą odpadów będzie firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Informuje się, że należy rozwiązać aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów z odbiorcami innymi niż Gmina Czchów.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 14 662 17 31 - p. Izabela Cicha (pok. nr 7 UM w Czchowie)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów:

   Czytaj więcej... wersja pdf
   Czytaj więcej... wersja doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów - budynki rekreacyjne:

   Czytaj więcej... wersja pdf
   Czytaj więcej... wersja doc

Uchwała Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 grudnia 2013 r.:

Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r.:


Sprawozdania:

Inne dokumenty:

Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego

Gospodarka odpadami - PSZOK 

Nieczystości ciekłe (szamba)

 1. Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
 2. Rejestr firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów ciekłych z terenu Gminy Czchów
 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
 4. Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 12 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, odbiorów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 5. Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów